Back to news
Óvodai és bölcsődei beíratás időpontjai
Gáspár Tivadar, 2017-04-25
Fenntartói közlemény az óvodai és bölcsődei beiratkozásról Értesítjük a Szülőket, hogy a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységeibe a 2017/2018-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeket: 2017. május 17-19-ig 8.00-16.00 óráig A beíratkozásról további részletes információ bővebb híreink között olvasható.
Értesítjük a Szülőket, hogy a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsődébe a 2017/2018-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeket: 2017. május 17-19-ig 8.00-16.00 óráig A fenti időpontban kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2017. augusztus 31-ig betöltik és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint jelezzék felvételi igényüket azok is, akik a 2017/2018-as nevelési év során töltik harmadik életévüket. Beiratkozás helye: Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 9763 Vasszécseny, Arany J. u. 9. Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozáson a gyermekükkel együtt jelenjenek meg! A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2016/2017-es nevelési évre történik. A nevelési év kezdő napja 2017. szeptember 1.(péntek), utolsó napja 2018. augusztus 31. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”. (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45.§ (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (5) bek.) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg külföldön teljesíti. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bek.) A Nkt. 49.§ (2) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda felvételi körzete: Vasszécseny és Tanakajd Községek. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket. Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható. A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője a beiratás utolsó napját követően 21 munkanapon belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni (Nkt. 37.§). Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. Beiratkozáshoz szükséges okmányok: • A szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ kártyája, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): • Nem magyar állampolgárság esetében tartózkodásra jogosító okmányok. • Szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás. • Háziorvos igazolása, hogy a gyermek a szükséges védőoltásait megkapta. valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat • Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza). Vasszécseny, 2017. 04. 19. Gáspár Tivadar Kiss Zsanett Jegyző mb. óvoda vezető BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 2017 Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Bölcsődei intézményegységébe az alábbi időpontokban beiratás lesz. 2017. május 17-19-ig 8.00-16.00 óráig Beíratás helye: Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11/A /Bölcsődei intézményegység/ A bölcsődei beíratáshoz várjuk azokat a szülőket, akik 20 hetes kortól 3 éves korig gyermekük részére igénylik a bölcsődei ellátást. A beíratáshoz szükséges okmányok: • lakcímkártya • születési anyakönyvi kivonat • TAJ-kártya • határozat gyermekvédelmi kedvezményről • sérült gyermek esetén szakorvosi vélemény A bölcsődébe a felvétel és jelentkezés az egész évben folyamatosan történik. A 2017/18-as nevelési gondozási évre a jelentkezéseket elsősorban a fent említett napokon várjuk. A jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani a gyermek részére a bölcsődei férőhelyet. Vasszécseny, 2017. április 19. Kiss Zsanett Hittér Lászlóné mb.óvodavezető bölcsőde szakmai vez