Közös Önkormányzati Hivatal
Frissítve: 2017-09-26, Gáspár Tivadar
a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Képviselő-testületei – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ának, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.). Kormányrendelet 13. §-ának figyelembevételével a – Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozzák meg. 1.) Az SZMSZ hatálya és célja Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a KÖH adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a hivatal működési szabályait. Az SZMSZ: - szervi hatálya a KÖH-ra, mint költségvetési szervre - személyi hatálya: a KÖH köztisztviselőire, valamint a KÖH szolgáltatásait igénybe vevőkre. terjed ki. A szervezeti és működési szabályzat időbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdődik, és hatályon kívüli helyezésével szűnik meg. 2.) A KÖH működési rendjét meghatározó dokumentumok A KÖH törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. 2.1. Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a KÖH működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye községek Önkormányzatai fogadtak el. 2.2. Egyéb dokumentumok A KÖH működését meghatározó dokumentum a SZMSZ, az Ügyrend valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. II. A KÖH MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ AZONOSÍTÓK ÉS ALAPVETŐ ADATOK 1.) A képviselő–testületek által közösen létrehozott Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) megnevezése és címe: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11. 1.1) A KÖH Alapító Okiratát a képviselő-testületek külön határozattal fogadtak el, mely e szabályzat 1. számú függeléke. 1.2) A közös önkormányzati KÖH fenntartásáról szóló megállapodás jelen SZMSZ 2. számú függelékét képezi. 2.) A KÖH jogállása: Egységes, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 3.) A KÖH alapítója és felügyeleti szerve: Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 4.) A KÖH törzsszáma: 805849 5.) A KÖH költségvetési számlaszáma: 11747006-15805849 6.) A KÖH számlavezetője: OTP Bank Nyrt. 7.) A KÖH működési területe: Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek közigazgatási területe. 8.) A KÖH vállalkozási tevékenységei: vállalkozási tevékenységet nem végez. 9.) A KÖH szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulások Igazgatási tevékenysége 10.) A KÖH telephelye: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Rumi Kirendeltsége 9766 Rum, Béke u. 22. 11.) A KÖH-t - a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében – Vasszécseny község polgármestere irányítja, de a jegyző vezeti. III. A KÖH FELADATAI 1.) A KÖH feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása az állampolgári jogok érvényesülése. 2.) A KÖH segíti a képviselő–testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek munkáját. 2.1.) A KÖH a képviselő–testületek tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet, b) nyilvántartja a képviselő–testületek döntéseit, c) szervezi a képviselő–testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését, d) ellátja a képviselő–testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 2.2.) A KÖH a képviselő–testületek bizottságai működésével kapcsolatban: a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket, b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat, egyéb anyagokat, c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. 2.3.) A KÖH a képviselők munkájának segítése érdekében: a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, b) köteles a képviselőket a KÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 3.) A KÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: a) döntést készít elő, szervezi a végrehajtást, b) segíti a képviselő–testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet, c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit. 4.) A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 5.) A KÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok körében ellátja: a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását, b) a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását, c) a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám– és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást, d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását, e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 6.) A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Vasszécseny, illetve a Rumi Rajki István ÁMK tekintetében. 7.) A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. 8.) a KÖH vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9.) A KÖH alaptevékenységi szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 9.1 ) Alaptevékenységi szakfeladatai: 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 10.) A felsorolt tevékenységeket meghatározó jogszabályok: 1990. évi LXV. törvény, az 1997. évi C. tv, 2003. évi CXXIX. Tv. IV. FEJEZET A KÖH SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1) A KÖH engedélyezett létszámkerete: 12 fő köztisztviselő 2) A KÖH mindenkori engedélyezett álláshelyeinek számát Vasszécseny Község Képviselőtestülete minden évben az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg. 3) A KÖH köztisztviselőinek és munkavállalóinak munkaköri megnevezése: a) vezetők esetén: jegyző, aljegyző. b) beosztott köztisztviselők munkaköri megnevezését a besorolásuk adja (pl. főtanácsos, főelőadó stb.). 4) A KÖH szervezeti egységekre nem tagozódik, önálló szervezeti egységet képez. 5) A KÖH szervezeti felépítését jelen SZMSZ 1. számú melléklete (Ügyrend) tartalmazza. V. FEJEZET A KÖH VEZETŐINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK FELADATAI 1) A KÖH vezetője a jegyző, aki e minőségében:  vezeti a KÖH-t, felelős a hivatal működéséért és gazdálkodásáért,  biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,  felelős az önkormányzatok tevékenységének törvényességéért, szabályszerűségéért  képviseli a KÖH-t külső szervek előtt,  tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai és gazdasági működést valamennyi területen,  gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH dolgozói felett  ellátja a KÖH működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,  ellátja a hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat,  megszervezi a belső ellenőrzést a külön rögzített eljárásrend szerint,  felelős a vonatkozó jogszabályok alapján a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséért  elkészíti, elkészítteti a KÖH SZMSZ-t és más, kötelezően előírt szabályzatokat, rendelkezéseket,  kapcsolatot tart az önkormányzatok tisztségviselőivel, a testületi tagokkal, a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,  folyamatosan értékeli a KÖH és a köztisztviselők tevékenységét, munkáját  kötelezettségvállalásra jogosult a külön szabályzat rendelkezései szerint. 2) A KÖH Kirendeltségének vezetője az aljegyző, aki e minőségében:  a jegyző tartós távolléte, illetve akadályoztatása (5 egymást követő munkanap) esetén ellátja a vezetői feladatokat, az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása kivételével.  közvetlenül irányítja a KÖH Rumi Kirendeltségét.  felelős az önkormányzatok tevékenységének törvényességéért, szabályszerűségéért  ellátja a KÖH működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,  ellátja a hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat,  kapcsolatot tart az önkormányzatok tisztségviselőivel, a testületi tagokkal, a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,  kötelezettségvállalásra jogosult a külön szabályzat rendelkezései szerint. 3) Az igazgatási ügyintéző kiemelt feladatai:  a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása  önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek ellátása (elsősorban szociális ügyek)  népesség nyilvántartási és anyakönyvi ügyek ellátása  hagyatéki ügyintézés 4) A pénzügyi ügyintézők kiemelt feladatai:  elvégzi a költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, könyvvezetéssel, előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,  elvégzi az önkormányzatok és a hivatal működéséhez szükséges pénzellátást a képviselő-testületek által meghatározott költségvetési előirányzatokból,  kialakítja és folyamatosan ellátja az önkormányzatok, valamint a hivatal könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét. 5) Az adóügyi ügyintéző kiemelt feladatai:  a jegyző jogszabályban meghatározott adóhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtása. Az ezen ügykörbe tartozó közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások magas színvonalú ellátása,  az adóügyi feladatok végrehajtásával kapcsolatos könyvelési, számviteli feladatok elvégzése. A KÖH dolgozóinak névsorát, részletes feladatait és a helyettesítés rendjét a KÖH Ügyrendjének 1-3. számú függelékei tartalmazzák. 6) A KÖH munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 6.1) A jegyző a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon. 6.2) Dolgozói munkaértekezlet: A jegyző szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni a KÖH valamennyi dolgozóját. A jegyző az összdolgozói értekezleten:  beszámol a végzett munkáról,  értékeli a teljesítést,  értékeli a KÖH-ban dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,  ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét a jegyző állapítja meg. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 6.3) A KÖH vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. VI. A KÖH MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1) A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 1.1) A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére elsődlegesen a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: új Ktv.), az új Ktv. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. A költségvetési szerv a közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), és a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezései alapján is létesíthet közalkalmazotti, illetve munkajogviszonyt. A köztisztviselői jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Határozott időre történő kinevezéssel az új Ktv. idevonatkozó rendelkezései szerint köthető csak köztisztviselői jogviszony. A költségvetési szerv feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 1.2.) A köztisztviselői vagyonnyilatkozat Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben (továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerint a köztisztviselő vagyonnyilatkozatot tesz, illetőleg számot ad a megelőző vagyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyon gyarapodásáról és annak okáról. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köteles megjelölni azokat a hozzátartozókat, (házas, illetve élettárs, a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is), akik vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. A vagyonnyilatkozatok elkészítésével, megőrzésével és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat külön szabályzat tartalmazza, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 1.3.) A KÖH-nál munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó szabályokat az új Ktv, valamint a Mt. tartalmazza. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 1.4.) A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése a KÖH vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése a hivatal érdekeit, személyi adatokat, egyéb adatvédelmi szabályokat, valamint más szabályzat által ebbe a körbe sorolt információt sértené. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A hivatal valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 1.5.) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a KÖH dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:  A KÖH-t érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a jegyző vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.  Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.  A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a hivatal jó hírnevére és érdekeire.  Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a hivatal tevékenységében zavart, a hivatalnak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.  A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.  Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a jegyző engedélyével adható. 1.6.) A munkaidő A KÖH hivatalos munkarendje, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő: - hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig - pénteken 7.30 órától 13.30 óráig Az ügyfélfogadás és a fogadó órák rendjét az KÖH Ügyrendje tartalmazza. A KÖH dolgozóinak munkaidő alatti eltávozását - a székhely hivatalban a jegyző, - a kirendeltségen az aljegyző engedélyezi. A jegyző szükség szerint rendelhet el túlórát, illetve veheti igénybe a dolgozók munkaszüneti napjait. Igénybevétel esetén az új Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elrendelt túlórát, és az igénybe vett munkaszüneti napokat a munkaköri leírás szerinti köztisztviselő tartja nyilván. A jegyző a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre is kötelezheti a köztisztviselőt. A kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat az ügyintézőkkel kapcsolatban a jegyző gyakorolja. A kiküldetésre rendelt dolgozó menetjegy becsatolása nélkül is jogosult a kiküldetési rendelvényen megjelölt közlekedési eszköz (autóbusz, vagy gyorsvonat II. osztály) figyelembevételével számított közlekedési költségre. A jegyző és az aljegyző saját gépjármű használatára jogosult. Kiküldetés esetében az új Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A kiküldetéssel kapcsolatos nyilvántartási, számfejtési, kifizetési feladatokat a munkaköri leírás szerinti köztisztviselő látja el. 1.7.) Szabadság A Hivatalban a munkarend betartásának ellenőrzésére jelenléti ívet kell vezetni, továbbá a szabadságok engedélyezését írásban kell dokumentálni. A jelenléti ív felfektetése, és használatának folyamatos ellenőrzése a munkaköri leírás szerinti köztisztviselő feladata. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a jegyző jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A hivatalban a szabadság-nyilvántartás vezetéséért a munkaköri leírás szerinti köztisztviselő a felelős. 1.8.) A helyettesítés rendje A hivatalban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat az Ügyrendben és a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. 1.9.) Munkakörök átadása A hivatali dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:  az átadás-átvétel időpontját,  a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,  pénzügyi munkakörben dolgozók esetén a házipénztári, illetve bankszámla kezelés esetén átadáskori egyenlegét,  a folyamatban lévő konkrét ügyeket,  az átadásra kerülő eszközöket,  az átadó és átvevő észrevételeit,  a jelenlévők aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. 1.10.) A KÖH-al munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése A KÖH a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai:  mindenki köteles írásban kérni továbbtanulását akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.  felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre.  köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat. A támogatás mértékét, elszámolásának rendjét a felek jogait, kötelezettségeit tanulmányi szerződésben kell rögzíteni. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A képzettségi pótlékra jogosító munkakör és képzettség megnevezését az Ügyrend 2. számú melléklete tartalmazza. 1.11.) A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a jegyző részére azonnal be kell jelenteni. A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díja és elszámolások rendelkezései, illetve adójogszabályok alapján történik. A kiküldetések elrendeléséről, továbbá a vezetékes és mobiltelefon használatról külön szabályzatban kell rendelkezni, melynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 2.) Egyéb szabályok A KÖH a közérdekű adatokat térítésmentesen szolgáltatja az ügyfelek részére. A KÖH az adatszolgáltatásért díjat nem számol fel. A jegyző indokolt esetben, ha az adatszolgáltatás a KÖH személyi állományát és anyagi infrastruktúráját jelentősen megterheli költségtérítést állapíthat meg. 3.) Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. Amennyiben a hivatalnál a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó. 4.) Anyagi felelősség A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak a jegyző engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, számítógép, stb.) A hivatal valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 5.) A KÖH belső és külső kapcsolattartásának rendje a) A belső kapcsolattartás A KÖH dolgozói feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során minden olyan intézkedésnél, amelyik másik területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. b) A külső kapcsolattartás Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a hivatal szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint segíteni kell egymás munkáját. A hivatal szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel. VII. A KÖH ÉS A POLGÁRMESTEREK KAPCSOLATA 1.) Vasszécseny község polgármestere  a jegyző útján irányítja a KÖH-t, irányítási, működési jogkörében hetente megbeszélést tart a jegyző, az aljegyző részvételével,  Folyamatosan figyelemmel kíséri a KÖH működésére átadott források rendelkezésre állását, a társult községek pénzeszközátadásának késedelme esetén a szükséges intézkedést megteszi.  Gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat.  Vasszécseny község polgármestere egyetértési jogot gyakorol a KÖH vezetőinek megbízása és a vezetői megbízás visszavonása, valamint a köztisztviselők kinevezése és jutalmazása tekintetében, kivéve a rumi kirendeltség nem vezető beosztású köztisztviselőit,  Koordinálja a polgármesterek ellenőrzési, egyeztetési tevékenységét a KÖH vonatkozásában.  A társult községek polgármestereinek felkérésére véleményezi a képviselő-testületi ülések elé kerülő, - KÖH-val kapcsolatos - előterjesztéseket, határozattervezeteket.  Javaslatot tesz a képviselő-testületek együttes ülésének a KÖH-t érintő teljesítménykövetelmények alapját képező célok kidolgozására. A társult községek polgármestereinek egyetértésével elvégzi a teljesítményértékelést a jegyző vonatkozásában.  Kezdeményezi a polgármesterek ülésének összehívását a KÖH-t érintő ügyekben.  A polgármesterek kezdeményezésére a KÖH-t érintő ügyekben (költségvetés, beszámoló, stb.) együttes képviselő-testületi ülést hív össze.  a jegyző és a polgármesterek kezdeményezésére javaslatot tesz a KÖH belső szervezeti tagozódására, a KÖH munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére.  a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 2.) A társközségek polgármesterei  a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörükben irányítják a KÖH,  a KÖH működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármestereivel együttesen végzik,  a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározzák a KÖH feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,  részt vehetnek a jegyző által szervezett hivatali munkaértekezleteken, szükség szerint értékelik a KÖH tevékenységét és meghatározzák a következő időszak feladatait,  önállóan hivatali munkaértekezlet összehívását kezdeményezhetik,  szükség szerint beszámoltatják a jegyzőt a saját, illetve a hivatal tevékenységéről,  felkérésére, – a jegyző/aljegyző irányítása mellett – a hivatal készíti elő a képviselő-testületek üléseit. E körben a hivatal: - elkészíti, sokszorosítja, kézbesítésre előkészíti a testületi ülésekre szóló meghívókat és azok mellékleteit; - a polgármesterek részére az általuk kért adatokat, információkat – a jegyző/aljegyző közreműködésével – soron kívül biztosítani kell. - igény esetén segítséget nyújt a napirendi pont előadóinak, ennek során intézményektől, nem önkormányzati szervezetektől adatokat gyűjt, szükség szerint egyeztetést folytat. - igény esetén közreműködik a testületi ülések tárgyi-technikai feltételeinek biztosításában.  Rum, Rábatöttös és Zsennye polgármestereinek egyetértése szükséges a rumi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők kinevezéshez, felmentéshez. 3.) A polgármesterek tartós távollétében, illetve akadályoztatásuk esetén az alpolgármestereket a polgármester jogosultsága illetik meg. VIII. FEJEZET A KÖH GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben és egyéb pénzügyi szabályzatokban meghatározott módon kell végezni. 1.) A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok A szabályozottság érdekében a KÖH-nak az alábbi szabályzatokkal kell rendelkeznie, melyek elkészítéséért (elkészíttetéséért) és aktualizálásáért a jegyző a felelős:  Ügyrend  Iratkezelési Szabályzat  Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere  Informatikai Biztonsági Szabályzat  KÖH cafetéria szabályzata  Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat  Adatvédelmi Szabályzat  Titokvédelmi Szabályzat  Közszolgálati Szabályzat  Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  Ellenőrzési nyomvonal  Számviteli politika,  Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat  Pénzkezelési szabályzat,  Leltárkészítési és leltározási szabályzat,  Belső ellenőrzési kézikönyv 2.) Bankszámlák feletti rendelkezés A Banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a jegyző jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a pénzügyi előadó köteles őrizni. 3.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét a KÖH-nál a jegyző hat